ประเทศไทยนั้น ประชากรชาวไทยส่วนมากมีอาชีพเป็นเกษตรกรทำไร่ทำนา ปลูกข้าวจำหน่ายขายส่งออกไปยังต่างประเทศเป็นจำนวนมาก และมักอาศัยอยู่ตามธรรมชาติ และเกษตรกรไทยถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักที่ช่วยสร้างผลผลิตสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยและประชาชนชาวไทยอีกหลายล้านคน ช่วยให้คนไทยได้รับประทานข้าวชั้นเลิศ อาหารจำพวกผัก ผลไม้ ที่ได้พากันปลูกเพาะเองเพื่อดำรงชีวิต จริงๆแล้วอาชีพเกษตรกรยังสามารถแบ่งออกไปได้เป็นกลุ่มใหญ่ๆ ซึ่งมีอยู่ทั่วของประเทศไทยตามปัจจัยของตามสภาพอากาศ สภาพของดิน แหล่งน้ำ ดังนี้คือ

อาชีพเกษตรกร

 •     เกษตรกร ทำนา ถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติเป้นอาชีพที่มักเจอมากที่สุดในเมืองไทย แล้วยังแบ่งแยกออกเป็นกลุ่มย่อยๆอีก ตามสภาพอากาศและภูมิภาคของจังหวัดนั้นๆ รวมทั้งความเหมาะสมของพื้นดินในการเพาะปลูก ข้าว ชนิดต่างๆ โดยมีการแบ่งแยกเป็นประเภทตามลักษณะของการปลูก การรักษาดูแล การนำมาใช้ประโยชน์ เช่น ข้าวที่ปลูกนาปัง นาปี จะแบ่งเป็นกลุ่มของเกษตรกรที่เพาะปลูกเฉพาะพืชประเภทข้าวอย่างเดียว
 • เกษตรกรที่ทำไร่ เช่น ทำไร่มันสำปะหลัง ไร่อ้อย ไร่ยางพารา  ข้าวโพด ฝ้าย เป็นต้น เป้นพืชที่ไม่ต้องดูแลรักษายาก มีการเติบโตและเก็บเกี่ยวได้เร็ว  พืชไร่เหล่านี้สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศและสร้างรายได้ให้เกษตรกรไทยได้ดีอีกด้วย
 • เกษตรที่ทำสวนผลไม้ เป็นกลุ่มเกษตรที่ต้องใช้เวลานานต้องคอยเอาใส่ใจดูแลตั้งแต่การปลูกจนถึงต้นไม้ให้ผลิตผล และใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกมาก แต่จะให้ผลผลิตเป็นมูลค่าที่สูง เช่น ทุเรียน อินทผาลัม เป็นต้น สามารถขายได้ในราคาที่สูง
 • เกษตรการด้านปศุสัตว์ เป็นกลุ่มคนที่เลี้ยงสัตว์ไว้เป็นอาชีพ เช่น เลี้ยงหมู  เลี้ยง วัว ความ แพะ  ไก่ กุ้งเป็นต้น ที่สามารถขายได้ทั้งตัว และแยกเป็นเนื้อขาย รวมไปถึงกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์สวยงาม เช่น ปลากัด ปลาคราฟ เป็นต้นเพื่อนำไปขายสร้างรายได้
 • เกษตรกรทำการประมง ด้วยว่าประเทศไทยที่มีพื้นทีเป้นทะเลอยู่มาก จึงเป็นแหล่งน้ำที่สามารถให้เกษตรด้านการประมงทำมาหากินจนกลายเป็นอาชีพที่สำคัญของกลุ่มคนที่อยู่ริมแม่นำและติดพื้นที่กับทะเล ซึ่งแบ่งออกเป็นเกษตรกรทางการประมง 2 น้ำ คือ การประมงน้ำจืดที่มักหาสัตว์น้ำตามริมคลอง แม่น้ำ บึง หรือสร้างบ่อไว้เลี้ยงสัตว์น้ำหลายชนิดเช่น กุ้งก้ามกราม กุ้งแช่บ๋วย ปลาช่อน ปลานิล ปลาดุก เป็นต้น ส่วนเกษตรกรที่หากินทางน้ำเค็ม ได้แก่ กลุ่มคนที่หาปู ปลา กุ้ง ในท้องทะเล โดยใช้วิธี ลากอวน หรือเลี้ยงหอย  กุ้งมังกร หอยแครง โดยอาศัยน้ำเค็มจากทะเล เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ เพื่อจะให้เจริญเติบโตและสามารถจับมาขายทำรายให้อาชีพเกษตรกรด้านการประมงได้ดี
 • เกษตรกรแบบผสมผสานหรือแบบพอเพียงตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9 ซึ่งเป็นแบบที่ได้รับความนิยมและสร้างรายได้หลายทาง ไม่ว่าจะเป็นการขุดสระไว้เลี้ยงปลา ปลูกผักสวนครัว ปลูกผลไม้ไว้รอบๆรั้ว  เลี้ยงไก่รอบๆบ้าน  สามารถลดความเสี่ยง และไม่ต้องลงทุนมาก เพียงใช้พื้นที่ที่เหลือจากเกษตรหลักมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สามารถสร้างความสุขในชีวิตได้เพิ่มขึ้นกว่าการอยู่ในตัวเมืองที่มักจะเจอปัญหาเกี่ยวกับรถติดจนเกิดความเครียด

อาชีพเกษตรกร

ทำอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จกับอาชีพเกษตรกร

 •  รู้จักแหล่งของธรรมชาติและทำเลที่ตั้งของพื้นที่ หลายๆคนที่สนใจอยากจะทำอาชีพเกษตรกรชอบวิถีการดำรงชีวิตอยู่กับธรรมชาติ โดยเฉพาะคนที่ทำงานอยู่ในเมืองหลวงใหญ่ๆ ต้องบอกเลยว่าควรศึกษาพื้นที่ที่จะไปทำเกษตรให้ได้มากที่สุดเสียก่อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพดิน แหล่งของน้ำ การทำด้วยวิธีใด ควรศึกษาเรียนรุู้ให้จริงจัง เพราะเมื่อเจอปัญหาเกี่ยวกับการทำเกษตรแล้วก็จะสามารถแก้ไขได้ เช่น เมื่อฝนแล้ว แหล่งน้ำไม่เพียงพอ จะแก้ไขอย่าไร
 • ขั้นตอนต่อมาเมื่อสามารถทำการเกษตรได้แบบชำนาญแล้ว ก็ควรมองหาผลิตผลที่เพาะปลูกหรือเลี้ยงได้แล้ว ว่าจะนำไปขายที่ใด ควรหาตลาดไว้รองรับกับผลิตผลที่เกิดจากการทำเกษตรของผุู้ที่ทำอาชีพนี้ด้วย เพราะมันจะเป็นรายได้ที่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวของผู้ทำได้
 • ควรทำการเกษตรแบบสร้างรายได้ไว้หลายด้าน หลายๆครั้งที่เกษตรกรไทยประสบปัญหาจากการทำอาชีพเกษตรกร คือเน้นการเพาะปลูกพืชผักผลไม้ที่ขายได้ในราคาแพงหรือเลี้ยงสัตว์ที่สามารถขายได้ในราคที่สูง จนบางครั้งลืมคิดไปว่าถ้าเกิดปัญหาจะทำให้ขาดทุนจนไม่สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรต่อไปได้ เช่นเมื่อเกษตรกรเลี้ยงไก่อย่างเดียว เมื่อไก่ที่เลี้ยงไว้เกิดโรคห่าขึ้น ทำให้ไก่ตายกันไปหมด ก็จะทำให้ขาดทุน หรือปลูกผลไม้ เช่น ปลูกต้นทุเรียนอย่างเดียว บางปีเกิดน้ำท่วมหรือโรคระบาดจนทำให้ต้นทุเรียนตายหรือไม่ออกผล จะทำให้เกษตรกรขาดรายได้ไปทั้งปี
 • ทำการเกษตรแบบวิถีบ้านๆ ซึ่งเป็นการทำการเกษตรแบบปลูกหรือเลี้ยงไว้กินเอง โดยไม่ต้องหวังผลกำไรมากนัก เพราะทำแบบนี้แล้วก็จะทำให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองได้ก่อน แต่ถ้าผลผลิตของเกษตรกรเหลือมาก ก็สามารถนำไปขายตามท้องตลาดสร้างกำไรได้ดี ที่สำคัญผลผลิตที่เกษตรกรได้ลงมือทำนั้น ถือเป็นวัตถุดิบอย่างดีที่จะนำมาประกอบเป็นอาหารโดยที่ไม่ต้องไปซื้อหาให้สิ้นเปลืองเงินอีกด้วย

อาชีพเกษตรกร

เพราะฉะนั้น อาชีพเกษตรกรไทยด้านต่างๆ ถือได้ว่าเป็นผู้สร้างอาหารให้แก่ชาวโลกโดยแท้ และยังสร้างธรรมชาติให้มีความสมดุล สามารถดำรงชีวิตแบบพอเพียงได้อยุู่กับธรรมชาติ มีอากาศที่สดชืน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ หรืออาจทำเป็นธุรกิจให้เติบโตประสบความสำเร็จได้ในอนาคต

Credit ภาพ by https://www.chiangmainews.co.th/p

       https://www.raimaneethip.com/?p=186

       https://www.pier.or.th/?abr