อาชีพ108
Login
Register

อาชีพติวเตอร์ งานอิสระสร้างรายได้ให้ความรู้สร้างคน

อาชีพอิสระ อย่างการเป็นติวเตอร์นั้นได้รับความสนใจมาหลายปีแล้ว ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีโรงเรียนติวเตอร์อยู่มากมาย แต่นักเรียนหรือแม้แต่ผู้ปกครองหลายคนก็อยากให้ลูกได้เรียนตัวต่อตัวกับผู้มีความความรู้ด้านต่างๆกันมากกว่า เนื่องจากการเรียนยิ่งคนน้อยเท่าไหร่ยิ่งเรียนได้ทั่วถึงมากขึ้น  และไม่ว่าจะเรียนระดับไหนบรรดานักเรียนก็ต้องการติวเตอร์มาสอนเพิ่มข้อมูลความรู้ให้แน่นขึ้นทั้งนั้น เพื่อจะนำไปปรับใช้กับการสอบเข้าในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ  อาชีพการเป็นติวเตอร์นั้นจะสอนในเฉพาะวิชาที่ตนถนัดเท่านั้น หรือค่อยแนะนำบรรดานักเรียนที่เข้ามาอบรมในหลากหลายวิชา เพื่อกระจายความรู้ให้เข้าถึงแก่นักเรียน โดยเฉพาะด้านที่นักเรียนสนใจเรียนเป็นรายวิชา  ปัจจุบันผู้คนจากหลากหลายกลุ่มอาชีพมักจะเข้ามาทำงานในอาชีพติวเตอร์กันมากขึ้น ซึ่งจะแบ่งเวลาจากการทำงานประจำของตัวเองแล้ว ยังหันมาเป็นติวเตอร์คอยสอนแบบวิชาที่ตนถนัดไปพร้อมกันด้วย เช่น อัยการ ทนายความ ผู้พิพากษา แพทย์  เป็นต้น มาคอยสอนรุ่นน้องหรือไปสอนตามสถานที่ต่างๆโดยทางมหาวิทยาลัยหรือสถาบันนั้นๆได้กำหนดตารางเวลาการสอนไว้ให้ ถือได้ว่าเป็นอาชีพอิสระและอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นอีกทางด้วย  อาชีพติวเตอร์ใส่ใจค้นหาข้อมูล การประกอบอาชีพติวเตอร์นั้นต้องมั่นทบทวนแบบการสอนเต็มตัวหาข้อมูลเป็นอย่างดี เพื่อจะได้ถ่ายทอดให้แก่บรรดานักเรียนหรือนักศึกษาที่เข้ามาอบรมในคอร์สนั้นๆให้ได้รับความรู้เข้าใจได้เป็นอย่างดี ต้องมั่นคุยสอบถามนักเรียนหรือนักศึกษาอยู่บ่อยๆ โดยเฉพาะนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจ มีเทคนิคการสอนไม่น่าเบื่อ โดยการสอนของติวเตอร์สามารถสร้างความสนใจให้เกิดแก่บรรดานักเรียนและนักศึกษามากที่สุด ติวเตอร์บางท่านได้นำสื่อด้านการเรียนการสอนมาปรับใช้ เช่น การร้องเพลงเป็นภาษาอังกฤษ ในคอร์สการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ หรือนำเกม เกี่ยวกับภาษาอังกฤษมาปรับใช้เพื่อให้นักเรียนหรือนักศึกษาได้สนุก รู้สึกอยากเรียนมากยิ่งขึ้น  การสร้างบรรยากาศที่ดีในระหว่างการเรียนการสอนให้แก่ผู้ฟัง  รู้จักวางตัวให้เหมาะสมกับการเป็นติวเตอร์ ไม่เล่นเกินไป สอดใส่ความรู้ในระหว่างการเล่น รายได้ของอาชีพติวเตอร์มาจากไหนบ้าง รายได้หลักของอาชีพติวเตอร์ได้มาจากการคิดราคาค่าสอนซึ่งจะอยู่กับความยากง่ายของวิชาที่ได้สอน  ระดับชั้นของนักเรียน  จำนวนของผู้เข้ามาเรียน ส่วนมากจะคิดเป็นคอร์สของการสอน เช่น  มีคอร์สการสอนอยู่  1 เดือนก็คิดเป็นรายหัว เช่น มีผู้เข้ามาเรียน 10  คน ก็คิดหัวละ   800  บาท

อาชีพขับแท็กซี่ สร้างรายได้บนท้องถนน

ในปัจจุบันนี้คนที่ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ในเมืองหลวงในกรุงเทพมหานครมีอยู่มากมาย  มักจะพบเจอได้ตามท้องถนนทุกสาย ผู้คนสามารถเรียกใช้บริการได้อย่างสะดวกสบาย  คนที่ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่โดยทั่วไปนั้นจะทำเป็นงานประจำหรือบางคนอาจจะทำเป็นอาชีพหลังเลิกจากงานประจำ ซึ่งสามารถสร้างรายได้เพื่อเข้ามาทดแทนการใช้จ่ายในส่วนอื่นๆของครอบครัวและทำรายได้จากงานประจำให้เพิ่มขึ้น   อาชีพขับรถแท็กซี่ถือได้ว่าเป็นงานสุจริตที่หลายๆคนให้ความสนใจหันมาทำกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากสามารถทำคู่ไปกับงานประจำได้ รวมไปถึงพ่อค้าที่เปิดร้านขายของในตอนกลางวันพอเสร็จงานแล้วตอนกลางคืนก็ไปขับแท็กซี่หารายได้เสริมไปอีกทางได้เหมือนกัน ใครที่กำลังมองหางานที่ตนถนัดด้านขับรถ อาชีพขับรถแท็กซี่ถือว่าเป็นงานที่ไม่ต้องลงทุนมากและสามารถทำสร้างรายได้เสริมอีกด้วย คุณสมบัติของอาชีพขับรถแท็กซี่ อย่างแรกต้องได้รับใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่า 1ปี มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ มีความรู้และความสามารถในการขับรถยนต์และมีความรู้ข้อบังคับตาม พ.ร.บ.รถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายในขณะขับรถยนต์ ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นว่าไม่สามารถจะขับรถยนต์ได้ ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือน ไม่มีใบขับขี่ชนิดเดียวกันอยู่แล้ว ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกยึดหรือถูกเพิกถอนใบขับขี่ ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ หรือถูกพนักงานปรับ 2 ครั้งขึ้นไป เว้นแต่พ้นโทษครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีสัญชาติไทย รู้จักสายถนนและทางหลวงในจังหวัดที่ขอทำใบขับขี่เป็นอย่างดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงน่ารังเกียจตามกฎกระทรวงกำหนดไว้ ไม่เป็นผู้ที่ติดสุรายาเมาหรือสารเสพติดให้โทษ หลักฐานการขอทำใบขับขี่สาธารณะ ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้อมด้วยสำเนาถ่ายเอกสาร บัตรประชาชนตัวจริง สำเนาทะเบียนบ้าน ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นคนวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือน ซึ่งทางแพทย์ได้ออกให้โดยมีอายุก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน วิธีการทำใบขับขี่สาธารณะ เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจเอกสารและออกคำขอ ทำการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายว่ามีความพร้อมหรือไม่ ทำการทดสอบว่าสามารถมองเห็นสีที่จำเป็นต่อการขับขี่รถยนต์ได้ดีหรือไม่ ทดสอบสายตาทางกว้างและทางลึก ทดสอบความสามารถในการใช้เท้า เข้ารับการอบรมเป็นเวลา 5

ธุรกิจขายเสื้อผ้ามือสอง ปิดง่ายขายเร็วกำไรดี

 ธุรกิจขายเสื้อผ้ามือสองอาชีพอิสระใช้ทุนน้อย การเลือกสินค้าคุณภาพดี ไม่ซ้ำ สามารถช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี พยายามเลือกสินค้าที่มีความต้องการมาก แต่สินค้ามีน้อย เพื่อเพิ่มโอกาสการสร้างกำไรจากสินค้านั้นๆ เช่นเดียวกับในเรื่องของคุณภาพ ถึงแม้จะเป็นเสื้อผ้ามือสอง ก็จะต้องอยู่ในสภาพดี ตะเข็บไม่หลุด ไม่ขาด สีไม่ตก ดูใหม่ แหล่งขายเสื้อผ้ามือสองในกรุงเทพนั้นมีหลายแห่งกระจัดกระจายกันไปทั้งขึ้นห้างก็มี ตลาดนัด ตลาดเปิดท้าย ตลาดกลางคืนก็มีมาก ในต่างจังหวัดก็มีหลายแห่งซึ่งเสื้อผ้าเหล่านี้มีความหลากหลายมีทั้งมาจากต่างประเทศ ในประเทศ ซึ่งบางคนก็เอาเสื้อผ้าตัวเองมาขายก็มี ความน่าสนใจของธุรกิจนี้คือต้นทุนที่ไม่แพง แหล่งขายส่งเสื้อผ้ามือสองมีทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด แหล่งใหญ่ๆคือตลาดโรงเกลือ จะส่งแบบราคาเหมาเป็นร้อยตัวขึ้นไปหรือเรียกว่าผ้ากระสอบ จะมีการแยกเกรด หรือบางร้านให้คัดผ้าได้เลือกได้ซึ่งราคาส่งจะคิดกันที่ร้อยตัวขึ้นไป หรือบางคนไปเลือกซื้อใส่เองจากตลาดขายส่งเสื้อผ้ามือสองก็มี ในกรุงเทพมีแหล่งใหญ่ที่สามารถซื้อปลีกได้เหมือนสภาพมือหนึ่ง หรืออย่างน้อยควรอยู่ในสภาพ 80 เปอร์เซ็นต์ จะเพิ่มโอกาสในการขายได้มากขึ้น การคัดเสื้อผ้ามือสองมาขายหลายๆ ผู้ค้าจะคัดจากแบรนด์และสภาพของเสื้อผ้าต้องอยู่ในสภาพ 70% ขึ้นไป ถึงจะขายได้ราคาดี ยิ่งเป็นแบรนด์เนมด้วยแล้วราคาขายจะสูงเพิ่มขึ้นไปอีก ถ้าหากเป็นแบรนด์ธรรมดามีเนื้อผ้าดี คุณภาพดี จะมีลูกค้าเลือกซื้อเยอะเหมือนกัน โดยเฉพาะเสื้อผ้าของเด็ก เสื้อยืด หรือกระทั่งชุดทำงาน การซื้อเสื้อผ้ามือสองมาขายต่อนั้นผู้ขายจะมีการนำมาทำความสะอาดและรีดให้สวยงาม แหล่งจำหน่ายในกรุงเทพมีบริการนี้เสร็จสรรพพร้อมขาย แหล่งที่เราสามารถพบเห็นการขายเสื้อผ้ามือสองสวยๆสภาพดีๆมีหลายแห่งเช่น ตลาดนัดย่านสีลม ที่นี่มีชุดทำงานสวยๆเก๋ๆจากญี่ปุ่นและเกาหลีจำหน่ายในราคาเบาๆ ย่านสยามสแควร์ มีร้านจำหน่ายเสื้อผ้ามือสองที่เน้นแบรนด์เนมและแนวเก๋ๆสวยๆแต่ราคาจะสูงกว่าตามตลาดนัดแต่ก็มีคนนิยมมากพอสมควร ตลาดนัดตามหน้าห้างและทั่วไป ที่นี่จะหลากหลายทั้งของก้นตู้และรับมาขาย ซึ่งราคาจะตามสภาพและแนวของเสื้อผ้า

By |2021-03-09T12:22:20+07:00มีนาคม 9th, 2021|Categories: ขายอะไรดี, งานออนไลน์, ธุรกิจส่วนตัว, อาชีพอิสระ, อาชีพเสริม|Tags: , , , , , |ปิดความเห็น บน ธุรกิจขายเสื้อผ้ามือสอง ปิดง่ายขายเร็วกำไรดี

อาชีพขายประกันลดความเสี่ยงแก่ผู้เอาประกัน

ปัจจุบันนี้ประเทศไทยประสบปัญหากับเชื้อโรคโควิด 19 ทำให้เศรษฐกิจปรับตัวลดลงและผู้คนตกงานกันมากขึ้นหรือคนที่ทำงานอยู่แล้วก็มองหาอาชีพเสริมประกอบกับงานหลักที่ตนกำลังอยู่เพิ่มอีกทาง ด้วยภาระหน้าที่ต้องผ่อนบ้านผ่อนรถไปด้วย โจทย์คืองานอะไรที่สามารถทำแล้วได้เงินเลยทันที ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ไม่จำเป็นที่มีประสบการณ์เรียกว่าทำงานได้เงินเลย  หลายๆคนที่ทำงานประจำอยู่แล้วก็สามารถทำงานอาชีพขายประกันไปด้วยจนสร้างรายได้มากกว่างานประจำแล้วลาออกจากงานประจำมาทำธุรกิจขายประกันอย่างเดียว สร้างทีมงาน ขยายสายงานของตนให้เติบโตจนมีรายได้เดือนละหลายแสนเลยทีเดียว  หน้าที่งานขายประกันมีหลายประเภทด้วยกัน เช่น ขายประกันชีวิต ขายประกันวินาศภัย ขายประกันเกี่ยวกับอัคคีภัย ประกันภัยการขนส่ง เป็นต้น  ซึ่่งรายละเอียดของผู้ทำหน้าที่ขายประกันจะมีข้อแตกต่างกันไปดังนี้ หน้าที่ของตัวแทนขายประกัน ต้องเป็นบุคคลเท่านั้น สามารถขายกรมธรรม์ได้เฉพาะของบริษัทที่ตนเป็นสมาชิกเท่านั้น สามารถเป็นตัวแทนได้หลายบริษัท ถ้าได้รับการยินยอมจากบริษัทประกันภัย สามารถสร้างรายได้จากการขายกรมธรรม์ รับส่วนแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์จากค่าคอมมิชชั่น ตัวแทนขายประกันควรดูแลลูกค้าหรือผู้ทำประกันกับตัวแทนเอง ไปตลอดจนหมดสํัญญาของกรมธรรม์ รวมไปถึงการเคลมเอาประกันเมื่อลูกค้าเกิดปัญหาเรื่องต่างๆ การส่งเบี้ยประกัน และการแจ้งเตือนให้ลูกค้าต่อสํัญญาประกันฉบับใหม่ หน้าที่ของนายหน้าขายประกัน เป็นนิติบุคคลหรือบุคคล สามารถทำหน้าที่แทนผู้ที่จะซื้อกรมธรรม์ประกันภัย โดยคัดเลือกกรมธรรม์ให้ถูกใจต่อลูกค้าที่จะทำประกันภัย เป็นผู้ที่ติดต่อประสานงานเรื่องของบริษัทประกันภัยไม่จำเป็นต้องมีสังกัดก็ได้ สร้างรายได้ รับค่าคอมมิชชั่นของการขายประกันตามที่นายทะเบียนได้กำหนดไว้และแต่ชนิดของประกันภัย เมือจบการขายประกันภัยแล้ว นายหน้าขายประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบและดูลูกค้า โดยทางบริษัทประกันภัยจะทำหน้าดุูแลลูกค้าเอง ขายประกันอย่างไรให้มีรายได้หลักแสน ผู้ที่สนใจจะขายประกัน ต้องไปขอสอบเป็นตัวแทนขายประกันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้แล้ว ทางสำนักงานก็จะส่งบัตรตัวแทนหรือนายหน้ามาให้ยังบริษัทต้นสังกัดของผู้ที่จะขายประกันนั้นๆ เรียนรู้ข้อกฎหมายเกี่ยวกับประกันให้ละเอียด จากทีมงานหรือจากสำนักงานใหญ่ของบริษัท มีความซื่อตรงต่อลูกค้าที่เข้ามาซื้อประกันกับตัวแทนขายประกัน รู้จักขยายทีมงานที่มีอยู่ให้กว้างออกไปมากขึ้น มั่นอบรมสร้างความรู้ให้แก่ทีมงานเกี่ยวกับกรมธรรม์ที่บริษัทได้จัดทำมาใหม่ การหาลูกค้าแบบเชิงลุกเพื่อขยายฐานรายได้ ลูกค้าถือว่าเป็นผู้มีอุปการคุณต่อคนขายประกัน เพราะถ้าไม่มีลูกค้าแล้ว คนขายประกันก็ไม่สามารถทำรายได้จากการประกันชนิดต่างๆได้เลย ฉะนั้นการหาลูกค้าที่จะเข้ามาซื้อประกันในรูปแบบต่างๆถือว่าสำคัญมากๆ การลงพื้นที่เข้าไปหาลูกค้ายังหมู่บ้านหรือตามสถานที่ต่างๆ

ธุรกิจขายเครื่องใช้ไฟฟ้าปรับตัวได้ดีในปี2564

ธุรกิจขายเครื่องใช้ไฟฟ้าปรับตัวตามเศรษฐกิจโลก การขายเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆ เช่น  เครื่องซักผ้าเครื่องปรับอากาศ  เครื่องดูดฝุ่น เครื่องปั่นน้ำผลไม้ พัดลม  เตาอบไฟฟ้า ตู้เย็น เป็นต้น  ธุรกิจประเภทนี้ที่มีอยู่ในประเทศไทย ส่วนมากจัดเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก จากการวิเคราะข้อมูลของการจดทะเบียนประกอบมูลค่าของทุนการจดทะเบียนจัดตั้งในรูปแบบของบริษัท จำกัด และวิเคราะห์จำนวนการจดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคลของธุรกิจขายเครื่องไฟฟ้า ส่วนใหญ่เลยจะตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนใหญ่ๆ เช่น กรุงเทพ ฯ  ปริมณฑล ตามร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้ารายย่อยตามพื้นที่ท้องถิ่นทั่วประเทศ รวมมูลค่าของทุนการจดทะเบียน มีจำนวน หลายหมื่นล้านบาทต่อปี  โดยธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนมากแล้วจะตั้งและมีมูลค่าของทุนการจดทะเบียนอยู่กรุงเทพฯ เป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้นก็จะเป็นธุรกิจร้านขายเครื่องใช่ไฟฟ้าออกไปตามพื้นที่ของภาคกลางบ้าง เพราะว่าพื้นที่เหล่านี้เป็นศูนย์กลางในการผลิตและสามารถกระจายสินค้าออกไปยังร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้ารายย่อยตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ การขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ทำให้ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าเติบโตยิ่งขึ้น ภาคอสังหาริมทรัพย์ได้มีการเติบโตในปี2564 ส่งผลดีต่อธุรกิจขายเครื่องใช้ไฟฟ้าไปด้วย ถึงแม้ว่าธุรกิจขายเครื่องใช้ไฟฟ้าปีที่ผ่านมานั้นจะมียอดการขายไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไรก็ตาม เนื่องด้วยเจอผลกระทบจากสภาวเศรษฐกิจและผลกระทบจากเชื้อโรคโควิด 19 จึงทำให้ผู้คนต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายเลือกซื้อสินค้าต่างๆ แต่สำหรับปี2564 คาดการณ์ว่าธุรกิจขายเครื่องใช้ไฟฟ้าจะสามารถปรับตัวสูงขึ้นยิ่งกว่าปีที่ผ่านมากบวกกับปัจจัยหลายด้าน เช่น การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นโครงการสร้างหมู่บ้านจัดสรร โครงการสร้างดอนโดมิเนียม การสร้างร้านอาหาร  โครงการของโรงงานภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ถือเป็นปัจจัยในการช่วยกระตุ้นให้ผุู้คนได้มีอาชีพมีรายได้เพื่อมาจับจ่ายซื้อหาเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น พัดลม ตู้เย็น  หม้อหุงข้าว เครื่องปรับอากาศ เตารีด เครื่องซักเสื้อผ้า เป็นต้น  รวมไปถึงการลงทุนของโครงการใหญ่ ๆของภาครัฐที่กำลังก่อสร้างอยู่ในขณะนี้ด้วย ถือว่าเป็นตัวแปรและเป็นปัจจัยที่สำคัญมาก

อาชีพนักฟุตบอลค้าแข้งโกยเงินหลักแสนต่อเดือน

ปัจจุบันอาชีพการค้าแข้งเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะกลุ่มเด็กๆที่อยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพ  เพราะสาเหตุจากรายได้ของนักฟุตบอลสามารถยึดเป็นอาชีพหลักในการทำงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับในสมัยก่อนแล้วการเป็นนักฟุตบอลเป็นเพียงอาชีพที่สร้างรายได้ไม่มากนัก ส่วนมากนักเตะจะมีใจรักในด้านกีฬาเสียมากกว่า  จึงทำให้ครอบครัวไม่สามารถจะสนับสนุนการเป็นนักฟุตบอลอาชีพมากนัก เพราะมองว่าเป็นอาชีพที่มีรายได้น้อย พอเวลาเลิกเล่นฟุตบอลไปแล้วก็จะไม่มีอาชีพอย่างอื่นไว้รองรับในการดำรงชีพต่อไป นักฟุตบอลสมัยก่อนนั้นส่วนมากจะเล่นฟุตบอลเป็นเพียงอาชีพเสริมเท่านั้น ไม่ค่อยได้พัฒนาฝีเท้ามากเท่าไรนัก ผิดกับนักฟุตบอลอาชีพสมัยปัจจุบันเป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น นักฟุตบอลทีมชาติจะสามารถสร้างรายได้มากถึงเดือนหลายแสนบาทเลยทีเดียว  เช่น ชนาธิป สรงกระสินธ์  ธีรศิลป์ แดงดา  เป็นต้น ถือว่าเป็นไอดอลของบรรดากลุ่มเด็กๆ รุ่นใหม่ ที่มีความฝันอยากเป็นนักเตะอาชีพ และเอาเป็นแบบอย่าง หรือเป็นขวัญใจของเหล่าแฟนคลับ ที่คอยไปติดตามรับชมเวลาที่มีการแข่งขันทั้งในสนามและนอกสนามตามช่องทางสื่อออนไลน์อยู่บ่อยๆ  นักฟุตบอลอาชีพที่ค้าแข้งเล่นอยู่ในระดับลีกสูงๆของประเทศต่างมีรายได้คนละหลายหมื่นบาท บางคนได้รับเงินเดือนหลักแสนบาทก็มี รวมไปถึงนักฟุตบอลอาชีพที่ค้าแข้งในลีกของภูมิภาคก็ตาม หลายๆคนมีรายได้หลักหลายหมื่นบาทด้วย  นักฟุตบอลอาชีพนั้นถ้าเปรียบเทียบรายได้กับพนักงานที่ทำงานตามสถานที่ต่างๆแล้ว ก็ถือว่ายังมีรายได้ที่สูงกว่ามาก และยังเป็นที่ยอมรับของสถาบันทางการเงินของประเทศไทย มีเครดิตอยู่ในตัว สามารถกู้ยืมเงินจากธนาคารมาซื้อบ้าน รถ ได้ง่าย เมื่อก่อนหลายๆคนมองกันว่า อาชีพของนักฟุตบอลนั้นมันมีการหมดอายุของการเล่น เมื่อไม่สามารถจะค้าแข้งเล่นฟุตบอลเป็นอาชีพได้แล้ว ก็จะไม่สามารถทำงานประกอบอาชีพอย่างอื่นได้ ต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนน่ะใช่ แต่ปัจจุบันนี้เมื่อตัวนักเตะได้แขวนสตั๊ดหรือเลิกเล่นฟุตบอลไปแล้ว ก็ยังมีอาชีพที่เข้ามารองรับอีกมากมาย เช่น อาชีพโค้ช ผู้บรรยายข่าวให้ความรู้เกี่ยวกับฟุตบอลตามสถานีโทรทัศน์ชื่อดังต่างๆ หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญสอนเทคนิคเกี่ยวกับฟุตบอล เป็นต้น ส่วนมากบรรดานักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงที่เลิกเล่นไปแล้วนั้นก็มักผันตัวเองไปเป็นโค้ช หรือมักจะถูกเรียกตัวเข้าไปทำงานในหน่วยงานราชการ หรือองค์กรสำคัญๆของประเทศ ความบันเทิงสร้างมูลค่าให้แก่นักฟุตบอล กีฬาฟุตบอลที่จัดการแข่งขันจากลีกของทั่วโลกนั้น ถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมด้านความบันเทิงที่สามารถดึงดูดผู้ชมจากทั่วโลกให้มีความสนใจและคอยติดตามกีฬาประเภทนี้เป็นจำนวนมาก เมื่อมีผู้ชมมากขึ้นก็ทำให้มูลค่าของกีฬาฟุตบอลเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

By |2021-03-05T13:45:55+07:00มีนาคม 5th, 2021|Categories: ธุรกิจส่วนตัว, อาชีพอิสระ, อาชีพเสริม|Tags: , , , |ปิดความเห็น บน อาชีพนักฟุตบอลค้าแข้งโกยเงินหลักแสนต่อเดือน

อาชีพนักเขียนงานอิสระสร้างรายได้จากความคิด

สมัยก่อนคนโบราณมักมีคำกล่าวว่า อาชีพนักเขียนไส้แห้ง หากินไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงดูครอบครัวเลยไม่ค่อยมีคนที่อยากจะทำอาชีพนี้เท่าไรนัก พ่อแม่คนในครอบครัวจึงส่งเสริมให้ลูกหลานได้ไปทำงานในหน่วยงานราชการ ต่างๆ เช่น ตำรวจ ทหาร ทนายความ อัยการ ครู  เป็นต้น โดยเชื่อว่าจะเป็นอาชีพที่มั่นคงและมีเกียรติ เป็นอาชีพที่ได้รับความนับถือมีหน้าตาทางสังคมได้ แต่ปัจจุบันอาชีพนักเขียนนับว่าสร้างรายได้ดีหรือบางคนก็ทำเป็นอาชีพเสริมควบคู่ไปกับงานประจำไปด้วย อาชีพนักเขียนเหมาะสำหรับคนที่มีใจรักในการอ่าน การเขียน มีจินตนาการ รู้จักสร้างสรรค์ คิดไม่เหมือนคนอื่น ใช้ภาษาได้ถุูกต้องสามารถถ่ายทอดเรื่องราวและมุมมองต่างๆ ให้ออกมาเป็นตัวหนังสือตามภาษาเขียนของแต่ละคนแล้ว เผยแพร่บทความหรือผลงานการเขียนให้ออกไปสู่สายตาของผู้อ่าน แน่นอนวงการนักเขียนได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย จากเมื่อก่อนนักเขียนส่วนมากมักจะเขียนผลงานของตัวเองลงไปในหนังสือพิมพ์ นิตยสารต่างๆ แค่นั้น แต่ปัจจุบันนักเขียนได้ปรับตัวไปตามเทคโนโลยีที่เข้ามาให้ความสะดวกสบายต่อการเขียนหรือต่อผู้อ่าน เช่นบทความหรือหนังสือในรูปแบบสื่อออนไลน์ต่างๆที่มีในเว็บไซต์หรือในแอปพลิเคชั่นหนังสือที่สามารถหาอ่านได้ในโลกออนไลน์  จึงทำให้อาชีพนักเขียนได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น    อยากเป็นนักเขียนต้องทำอย่างไรบ้าง สำหรับผุู้ที่สนใจอยากจะเป็นนักเขียนอย่างแรกต้องมีใจรักในอาชีพนี้เสียก่อน รู้จักใช้ภาษาในการเขียน มีนิสัยรักในการอ่านหนังสือ รู้จักวิเคราะห์สำนวนจากสิ่งที่ตนได้อ่านไป แล้วนำมาปรับใช่ในการเขียนให้เป็นสไตล์ของคุณเองว่าควรเขียนให้ผลงานออกมาเป็นอย่างไร สามารถสร้างจุดแข็งในการเขียนให้น่าอ่าน รู้จักใช้ภาษาที่สร้างเอกลักษณ์ต่อตัวผู้เขียนเองได้ดี รู้จักการเรียงลำดับเรื่องราวของเนื้อเรื่องให้สอดคล้องกันมีความสนใจน่าอ่านมากขึ้น  มั่นพัฒนาปรับทักษะในการเขียนบ่อยๆ ต้องขยันสร้างผลงานการเขียนออกมาอยู่บ่อยๆ เมื่อคุณต้องการอยากจะเป็นนักเขียนแล้ว ก็ควรมีความขยัน มั่นฝึกฝนสร้างผลงานการเขียนให้ออกมาน่าอ่านเป็นที่ประทับใจต่อผุู้อ่านอย่างสม่ำเสมอ เพราะถ้าผู้สนใจจะเป็นนักเขียนมีผลงานออกมาให้ผู้อ่านได้อ่านอยู่บ่อยๆ ก็จะทำให้ผู้เขียนเองเกิดความชำนาญทั้งด้านการใช้สำนวนการเขียนและสามารถสร้างรายได้จนเป็นงานประจำได้ การสร้างภาพจำให้แก่ผู้อ่านได้ติดตามผลงานการเขียน การเขียนผลงานออกมาซักบทความหรือถ่ายทอดออกมาเป็นงานเขียนซักเรื่องหนึ่งนั้น ต้องใช้เวลาการคิด การเรียบเรียงเรื่องราวให้โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ที่มีสไตล์เป็นของตัวเองไม่ซ้ำใคร เมื่อผู้คนอ่านแล้วรู้สึกสนุกและน่าติดตามเนื้อหาที่มีสำนวนทันสมัย แปลกใหม่อยู่ตลอดเวลา มั่นหาความรู้ใหม่ๆเข้าตัวอยู่เสมอ การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดๆบนโลกนี้

อาชีพเกษตรกรสร้างรายได้แบบวิถีธรรมชาติ

ประเทศไทยนั้น ประชากรชาวไทยส่วนมากมีอาชีพเป็นเกษตรกรทำไร่ทำนา ปลูกข้าวจำหน่ายขายส่งออกไปยังต่างประเทศเป็นจำนวนมาก และมักอาศัยอยู่ตามธรรมชาติ และเกษตรกรไทยถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักที่ช่วยสร้างผลผลิตสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยและประชาชนชาวไทยอีกหลายล้านคน ช่วยให้คนไทยได้รับประทานข้าวชั้นเลิศ อาหารจำพวกผัก ผลไม้ ที่ได้พากันปลูกเพาะเองเพื่อดำรงชีวิต จริงๆแล้วอาชีพเกษตรกรยังสามารถแบ่งออกไปได้เป็นกลุ่มใหญ่ๆ ซึ่งมีอยู่ทั่วของประเทศไทยตามปัจจัยของตามสภาพอากาศ สภาพของดิน แหล่งน้ำ ดังนี้คือ     เกษตรกร ทำนา ถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติเป้นอาชีพที่มักเจอมากที่สุดในเมืองไทย แล้วยังแบ่งแยกออกเป็นกลุ่มย่อยๆอีก ตามสภาพอากาศและภูมิภาคของจังหวัดนั้นๆ รวมทั้งความเหมาะสมของพื้นดินในการเพาะปลูก ข้าว ชนิดต่างๆ โดยมีการแบ่งแยกเป็นประเภทตามลักษณะของการปลูก การรักษาดูแล การนำมาใช้ประโยชน์ เช่น ข้าวที่ปลูกนาปัง นาปี จะแบ่งเป็นกลุ่มของเกษตรกรที่เพาะปลูกเฉพาะพืชประเภทข้าวอย่างเดียว เกษตรกรที่ทำไร่ เช่น ทำไร่มันสำปะหลัง ไร่อ้อย ไร่ยางพารา  ข้าวโพด ฝ้าย เป็นต้น เป้นพืชที่ไม่ต้องดูแลรักษายาก มีการเติบโตและเก็บเกี่ยวได้เร็ว  พืชไร่เหล่านี้สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศและสร้างรายได้ให้เกษตรกรไทยได้ดีอีกด้วย เกษตรที่ทำสวนผลไม้ เป็นกลุ่มเกษตรที่ต้องใช้เวลานานต้องคอยเอาใส่ใจดูแลตั้งแต่การปลูกจนถึงต้นไม้ให้ผลิตผล และใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกมาก แต่จะให้ผลผลิตเป็นมูลค่าที่สูง เช่น ทุเรียน อินทผาลัม เป็นต้น สามารถขายได้ในราคาที่สูง เกษตรการด้านปศุสัตว์ เป็นกลุ่มคนที่เลี้ยงสัตว์ไว้เป็นอาชีพ เช่น เลี้ยงหมู 

ธุรกิจภาพยนตร์ไทยยุควิกฤติการณ์โควิต 19

วงการธุรกิจภาพยนตร์ไทยนับว่าเป็นสื่อที่สำคัญที่มีอิทธิพลอย่างมากจนสามารถเข้าถึงผุู้คนจำนวนมาก  เรื่องราวต่างๆในภาพยนตร์ที่สร้างสรรค์ออกมาจากความคิดของนักเขียน ผู้กำกับ นักแสดง และหลายๆ ฝ่าย ที่ได้ถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราวให้ความบันเทิง ความสนุกสนาน ทั้งได้สาระ ความรู้ คติเตือนใจ และยังสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนรุ่นใหม่ๆ ที่จะสามารถรังสรรค์ผลงานภาพยนตร์ใหม่ๆนำเสนอออกมาให้แก่ผู้ชมอยู่เรื่อยๆ ที่สำคัญไปกว่านั้นคือได้เผยแพร่วัฒนธรรมด้านต่างๆที่ได้สอดแทรกเข้าไปไว้ในภาพยนตร์ จนทำให้คนทั่วโลกได้รู้จักประเทศไทยเป็นอย่างดี เช่น ภาพยนตร์เรื่ององค์บาก ภาค 1-2-3  ที่สร้างความโด่งดังไปให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์จากทั่วโลกได้รู้จักตัวนักแสดง  อย่าง โทนนี่ จา  นับได้ว่าเป็นนักแสดงไทยที่มีผลงานสร้างชื่อเสียงให้แก่วงการภาพยนตร์ได้เป็นรู้จัก และตัวโทนี่ จา เองยังได้เป็นดาราฮอลลิวูด ซึ่งเป็นผลผลิดต่อเนื่องการสร้างภาพยนตร์ของประเทศไทยอีกด้วย ปัจจุบันวงการอุตสาหกรรมภาพยนต์ของประเทศไทยได้มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านเพิ่มความรู้ให้แก่นักแสดงเอง ทั้งด้านบทบาทการแสดง การเขียนบท รวมไปถึงเทคนิคการถ่ายภาพ มุมกล้องการถ่ายภาพยนตร์ที่นำเอาเทคนิคของวงการฮอลลิวูดมาใช้ เพื่อพัฒนาวงการภาพยนตร์ของไทยให้มีศักยาภาพเทียบเท่าประดับฮอลิวู้ดต่อไป     รายได้ของภาพยนตร์ไทยปรับตัวลดลง อย่างที่รู้จักกัน นักแสดงไทยที่สามารถไปโกอินเตอร์กับวงการหนังฮอลลีวูดอย่าง โทนี่่ จา เคยกล่าวไว้ว่า ทัศนคติที่ดีของการเรียนรู้จะเป็นนักแสดงหรืออาชีพนักแสดงนั้นสำคัญมาก  หรือแม้แต่ตัวนักแสดงที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยเองต้องมีทัศนคติที่ดี  นักแสดงควรยอมรับฟังเสียงติชมของผู้ชมที่มีทั้งดีและไม่ดีให้ได้ แล้วนำคำติชมเหล่านั้นมาพัฒนาอาชีพของตนให้เป็นไปในทางที่ดีแก่อาชีพนักแสดงต่อไป และส่วนหนึ่งต้องยอมรับเลยว่า ระบบของโรงภาพยนตร์ไม่ค่อยเอื้ออำนวยต่อหนังไทยมากนัก จะเห็นได้จากจำนวนของวันและเวลาที่มีหนังไทยเข้ามาฉายในโรงภาพยนตร์ลดน้อยลง เนื่องจากสาเหตุที่มีการหลีกเลี่ยงให้กับภาพยนตร์จากต่างประเทศได้เข้ามาฉายมากกว่าและสามารถทำเงินจากผู้ชมได้มากกว่าภาพยนตร์ไทย สังเกตได้จากยอดของรายได้ทั้งหมดที่หนังไทยแต่เรื่องที่เข้าฉายต่อละปีซึ่งมีรายได้ลดลงเมื่อเปรีบยเทียบกับหนังไทยที่ได้รับความนิยมจากคนดูสมัยก่อน อีกทั้งเมื่อยอดของรายได้ลดลงจึงทำให้จำนวนหนังไทยที่ผลิตออกมาฉายในโรงภาพยนตร์จึงลดลงไปด้วย รวมไปถึงราคาของตั๋วหนังที่มีราคาแพงจนไม่ค่อยมีผู้ชมอยากจะไปดูที่โรงภาพยนตร์กันมากนัก อีกทั้งสื่่อออนไลน์ต่างๆที่มีหนังใหม่เข้าไปอัปโหลดไว้ในเว็บออนไลน์เป็นทางเลือกทำผู้ชมหันไปดูภาพยนตร์ใหม่ๆในระบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น 

อาชีพทนายความแก้ต่างขยายความรู้ให้กับสังคม

อาชีพทนายความ  เป็นอาชีพที่คอยเป็นผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้คนและหน่วยงาน สามารถให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายของหน่วยงาน เป็นพนักงานอัยการ จนถึงสามารถสอบเป็นผู้พิพากษาได้   ทนายความเป็นอาชีพของผู้มีความชำนาญทางกฎหมายเป็นพิเศษ  เป็นอาชีพที่สามารถนำความรู้ไปปรับใช้กับอาชีพอื่นได้หลากหลายสาขา เช่น นักการเมือง  เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ครู อาจารย์ ทนายความที่มีความสามารถ และมีความรู้ทางกฎหมายระหว่างประเทศเป็นอย่างดี อาจได้รับการว่าจ้างให้เป็นทนายความ ว่าความในต่างประเทศ หรืออาจเป็นตัวแทนของรัฐบาลในการเจรจาทางด้านกฎหมาย รวมถึงสิทธิประโยชน์ของประเทศได้อีกด้วย อาชีพทนายความเหมาะสมกับคนเหล่านี้ ต้องมีใจรักในอาชีพ เพราะเป็นงานที่ต้องมีความเสียสละเพื่อผู้อื่น มีการใฝ่หาความรู้รอบตัวอยู่เสมอ มีวาทศิลป์ในการพูด ต้องเป็นคนซื่อตรง มีความสนใจในด้านกฏหมาย กระบวนการยุติธรรม ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียบกพร่องในศิลธรรมอันดี ไม่เป็นผู้ได้กระทำการใด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่น่าไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริต ชอบท่องจำ เพราะกฏหมายมีมาตรต่างๆมากมายที่ต้องนำไปใช้ในการทำคดีความ มีความซื่อสัตย์ต่อลูกความและตนเอง อาชีพทนายความเป็นอาชีพที่สามารถทำรายได้ดี อาชีพที่มีคนนิยมทำกันมาก ถือว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีความสามารถทำงานได้รับเงินเดือนประจำตั้งแต่  18,000 – 25,000 บาท แล้วแต่ความสามารถประสบการณ์ และประเภทของหน่วยงานที่ทำงานจะสามารถได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น แต่เมื่อได้รับใบอนุญาติการเป็นทนายความละประกอบอาชีพทนายความอิสระรับว่าความได้ทั่วไปก๋อาจได้รับค่าตอบแทนจากการว่าความ ร้อยละ 10 – 20 ของทุนทรัพย์ในคดีนั้นๆ จะได้รับค่าตอบแทนตามที่ได้ตกลงไว้กับลูกความ และยังอาจจะได้รับค่าว่าความ 15,000-100,000 บาทขึ้นไปแล้วแต่งานที่รับ และขนาดของทุน-ทรัพย์ในแต่ละคดี มุมมองอาชีพทนายความต่อคนรอบข้างและสังคม  สังคมของประทศไทยต้องประสบพบเจอที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฏหมายอยู่มากมาย

Go to Top