อาชีพขับแท็กซี่ สร้างรายได้บนท้องถนน

ในปัจจุบันนี้คนที่ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ในเมืองหลวงในกรุงเทพมหานครมีอยู่มากมาย  มักจะพบเจอได้ตามท้องถนนทุกสาย ผู้คนสามารถเรียกใช้บริการได้อย่างสะดวกสบาย  คนที่ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่โดยทั่วไปนั้นจะทำเป็นงานประจำหรือบางคนอาจจะทำเป็นอาชีพหลังเลิกจากงานประจำ ซึ่งสามารถสร้างรายได้เพื่อเข้ามาทดแทนการใช้จ่ายในส่วนอื่นๆของครอบครัวและทำรายได้จากงานประจำให้เพิ่มขึ้น   อาชีพขับรถแท็กซี่ถือได้ว่าเป็นงานสุจริตที่หลายๆคนให้ความสนใจหันมาทำกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากสามารถทำคู่ไปกับงานประจำได้ รวมไปถึงพ่อค้าที่เปิดร้านขายของในตอนกลางวันพอเสร็จงานแล้วตอนกลางคืนก็ไปขับแท็กซี่หารายได้เสริมไปอีกทางได้เหมือนกัน ใครที่กำลังมองหางานที่ตนถนัดด้านขับรถ อาชีพขับรถแท็กซี่ถือว่าเป็นงานที่ไม่ต้องลงทุนมากและสามารถทำสร้างรายได้เสริมอีกด้วย คุณสมบัติของอาชีพขับรถแท็กซี่ อย่างแรกต้องได้รับใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่า 1ปี มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ มีความรู้และความสามารถในการขับรถยนต์และมีความรู้ข้อบังคับตาม พ.ร.บ.รถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายในขณะขับรถยนต์ ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นว่าไม่สามารถจะขับรถยนต์ได้ ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือน ไม่มีใบขับขี่ชนิดเดียวกันอยู่แล้ว ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกยึดหรือถูกเพิกถอนใบขับขี่ ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ หรือถูกพนักงานปรับ 2 ครั้งขึ้นไป เว้นแต่พ้นโทษครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีสัญชาติไทย รู้จักสายถนนและทางหลวงในจังหวัดที่ขอทำใบขับขี่เป็นอย่างดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงน่ารังเกียจตามกฎกระทรวงกำหนดไว้ ไม่เป็นผู้ที่ติดสุรายาเมาหรือสารเสพติดให้โทษ หลักฐานการขอทำใบขับขี่สาธารณะ ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้อมด้วยสำเนาถ่ายเอกสาร บัตรประชาชนตัวจริง สำเนาทะเบียนบ้าน ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นคนวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือน ซึ่งทางแพทย์ได้ออกให้โดยมีอายุก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน วิธีการทำใบขับขี่สาธารณะ เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจเอกสารและออกคำขอ ทำการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายว่ามีความพร้อมหรือไม่ ทำการทดสอบว่าสามารถมองเห็นสีที่จำเป็นต่อการขับขี่รถยนต์ได้ดีหรือไม่ ทดสอบสายตาทางกว้างและทางลึก ทดสอบความสามารถในการใช้เท้า เข้ารับการอบรมเป็นเวลา 5