อาชีพเกษตรกรสร้างรายได้แบบวิถีธรรมชาติ

ประเทศไทยนั้น ประชากรชาวไทยส่วนมากมีอาชีพเป็นเกษตรกรทำไร่ทำนา ปลูกข้าวจำหน่ายขายส่งออกไปยังต่างประเทศเป็นจำนวนมาก และมักอาศัยอยู่ตามธรรมชาติ และเกษตรกรไทยถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักที่ช่วยสร้างผลผลิตสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยและประชาชนชาวไทยอีกหลายล้านคน ช่วยให้คนไทยได้รับประทานข้าวชั้นเลิศ อาหารจำพวกผัก ผลไม้ ที่ได้พากันปลูกเพาะเองเพื่อดำรงชีวิต จริงๆแล้วอาชีพเกษตรกรยังสามารถแบ่งออกไปได้เป็นกลุ่มใหญ่ๆ ซึ่งมีอยู่ทั่วของประเทศไทยตามปัจจัยของตามสภาพอากาศ สภาพของดิน แหล่งน้ำ ดังนี้คือ     เกษตรกร ทำนา ถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติเป้นอาชีพที่มักเจอมากที่สุดในเมืองไทย แล้วยังแบ่งแยกออกเป็นกลุ่มย่อยๆอีก ตามสภาพอากาศและภูมิภาคของจังหวัดนั้นๆ รวมทั้งความเหมาะสมของพื้นดินในการเพาะปลูก ข้าว ชนิดต่างๆ โดยมีการแบ่งแยกเป็นประเภทตามลักษณะของการปลูก การรักษาดูแล การนำมาใช้ประโยชน์ เช่น ข้าวที่ปลูกนาปัง นาปี จะแบ่งเป็นกลุ่มของเกษตรกรที่เพาะปลูกเฉพาะพืชประเภทข้าวอย่างเดียว เกษตรกรที่ทำไร่ เช่น ทำไร่มันสำปะหลัง ไร่อ้อย ไร่ยางพารา  ข้าวโพด ฝ้าย เป็นต้น เป้นพืชที่ไม่ต้องดูแลรักษายาก มีการเติบโตและเก็บเกี่ยวได้เร็ว  พืชไร่เหล่านี้สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศและสร้างรายได้ให้เกษตรกรไทยได้ดีอีกด้วย เกษตรที่ทำสวนผลไม้ เป็นกลุ่มเกษตรที่ต้องใช้เวลานานต้องคอยเอาใส่ใจดูแลตั้งแต่การปลูกจนถึงต้นไม้ให้ผลิตผล และใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกมาก แต่จะให้ผลผลิตเป็นมูลค่าที่สูง เช่น ทุเรียน อินทผาลัม เป็นต้น สามารถขายได้ในราคาที่สูง เกษตรการด้านปศุสัตว์ เป็นกลุ่มคนที่เลี้ยงสัตว์ไว้เป็นอาชีพ เช่น เลี้ยงหมู