ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง จะเป็นอย่างไร

      ธุรกิจร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ปี 2564 เป็นไปในทิศอย่างไรบ้าง พอกล่าวถึง ร้านค้าขายวัสดุก่อสร้างในปี 2553 ที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีที่มีความเสี่ยงและท้าทาย รวมไปถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่จำเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างต่างๆ  เนื่องจากสภาวะบ้านเมืองปีที่ผ่านมาได้เจอมรสุมครั้งใหญ่จากโรคโดวิด 19 จึงทำให้เศรษฐกิจโลกและในเมืองไทยเป็นไปในทางไม่ค่อยดีเท่าไรนัก  แต่นโยบายของภาครัฐได้เข้ามีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ จึงทำให้ผู้ประกอบการและนักธุรกิจเกิดความเชื่อมั่น  โดยคาดการกันว่าจะทำให้นักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์กลับมาลงทุนกับโครงการอื่นๆกันมากขึ้น รวมไปถึงโครงการเกี่ยวกับด้านคมนาคมที่มีพื้นฐานการลงทุนสูงมาก ซึ่งจะทำให้ธุรกิจค้าขายวัสดุก่อสร้างมีความเติบโตยิ่งขึ้น ทั้งนี้ก็ต้องคอยติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ  รวมไปถึงความเคลื่อนไหวของค่าเงิน การเกษตร  ราคาน้ำมัน ราคาทองคำ และการส่งออก นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ รวมไปถึงการขยายตัวของการก่อสร้าง ในปี2564 ธุรกิจร้านค้าวัสดุก่อสร้างจำเป็นที่จะต้องปรับกลยุทธ์เพื่อให้ธุรกิจเติบโตได้ดี ธุรกิจร้านวัสดุก่อสร้างในปี2564 มีการปรับตัวสูงขึ้นในประเภทกลุ่มวัสดุที่มีความเชื่อมโยงจากงานของภาครัฐ     ธุรกิจร้านค้าวัสดุก่อสร้างในปี 2564 คาดการกันว่าจะมีแนวโน้มในการปรับตัวสูงขึ้น โดยภาครัฐได้เข้ามาให้การสนับสนุน มีนโยบาย ส่งเสริมในการลงทุนผลักดันให้เศรษฐกิจของไทยดีขึ้น เช่น งานด้านโครงสร้างของด้านคมนาคมซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายให้ภาครัฐเร่งรัดในการลงทุน นับว่าเป็นการลงทุนของโครงการใหญ่ ภาครัฐยังคำนึงการลงทุนโครงการขนาดกลางและขนาดเล็กอีกด้วย เช่น โครงการซ่อมแซ่มปรับปรุงถนนสายต่างๆ โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำ โครงกางการซ่อมแซมอาคาร สถานที่ราชการ นับว่าเป็นการส่งผลดีให้แก่ร้านค้าวัสดุก่อสร้างในต่างจังหวัดและตามท้องถิ่น ที่จะเลือกซื้อสินค้าให้ตรงกับโครงการที่มีความต้องการจะใช้วัสดุ  แต่ตลาดร้านค้าวัสดุก่อสร้างรายย่อย ยังไม่สามารถปรับตัวได้มากนัก เพราะเนื่องจากสภาวะของเศรษฐกิจยังไม่ดีมาก ทำให้ผู้บริโภคชะลอตัวให้การสั่งซื้อวัสดุต่างๆไปใช้สอย