ธุรกิจร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ปี 2564 เป็นไปในทิศอย่างไรบ้าง

พอกล่าวถึง ร้านค้าขายวัสดุก่อสร้างในปี 2553 ที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีที่มีความเสี่ยงและท้าทาย รวมไปถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่จำเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างต่างๆ  เนื่องจากสภาวะบ้านเมืองปีที่ผ่านมาได้เจอมรสุมครั้งใหญ่จากโรคโดวิด 19 จึงทำให้เศรษฐกิจโลกและในเมืองไทยเป็นไปในทางไม่ค่อยดีเท่าไรนัก  แต่นโยบายของภาครัฐได้เข้ามีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ จึงทำให้ผู้ประกอบการและนักธุรกิจเกิดความเชื่อมั่น  โดยคาดการกันว่าจะทำให้นักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์กลับมาลงทุนกับโครงการอื่นๆกันมากขึ้น รวมไปถึงโครงการเกี่ยวกับด้านคมนาคมที่มีพื้นฐานการลงทุนสูงมาก ซึ่งจะทำให้ธุรกิจค้าขายวัสดุก่อสร้างมีความเติบโตยิ่งขึ้น ทั้งนี้ก็ต้องคอยติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ  รวมไปถึงความเคลื่อนไหวของค่าเงิน การเกษตร  ราคาน้ำมัน ราคาทองคำ และการส่งออก นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ รวมไปถึงการขยายตัวของการก่อสร้าง ในปี2564 ธุรกิจร้านค้าวัสดุก่อสร้างจำเป็นที่จะต้องปรับกลยุทธ์เพื่อให้ธุรกิจเติบโตได้ดี

ธุรกิจร้านวัสดุก่อสร้างในปี2564 มีการปรับตัวสูงขึ้นในประเภทกลุ่มวัสดุที่มีความเชื่อมโยงจากงานของภาครัฐ
    ธุรกิจร้านค้าวัสดุก่อสร้างในปี 2564 คาดการกันว่าจะมีแนวโน้มในการปรับตัวสูงขึ้น โดยภาครัฐได้เข้ามาให้การสนับสนุน มีนโยบาย ส่งเสริมในการลงทุนผลักดันให้เศรษฐกิจของไทยดีขึ้น เช่น งานด้านโครงสร้างของด้านคมนาคมซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายให้ภาครัฐเร่งรัดในการลงทุน นับว่าเป็นการลงทุนของโครงการใหญ่ ภาครัฐยังคำนึงการลงทุนโครงการขนาดกลางและขนาดเล็กอีกด้วย เช่น โครงการซ่อมแซ่มปรับปรุงถนนสายต่างๆ โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำ โครงกางการซ่อมแซมอาคาร สถานที่ราชการ นับว่าเป็นการส่งผลดีให้แก่ร้านค้าวัสดุก่อสร้างในต่างจังหวัดและตามท้องถิ่น ที่จะเลือกซื้อสินค้าให้ตรงกับโครงการที่มีความต้องการจะใช้วัสดุ  แต่ตลาดร้านค้าวัสดุก่อสร้างรายย่อย ยังไม่สามารถปรับตัวได้มากนัก เพราะเนื่องจากสภาวะของเศรษฐกิจยังไม่ดีมาก ทำให้ผู้บริโภคชะลอตัวให้การสั่งซื้อวัสดุต่างๆไปใช้สอย เช่น การซ่อมแซมที่อยู่อาศัยซึ่งต้องใช้ทุนมาก จึงปรับปรุงซ่อมแซมไปตามความจำเป็นเท่านั้น

       กลุ่มการเกษตร มีบทบาทต่อร้านค้าวัสดุก่อสร้าง

กลุ่มเกษตรกร นับว่ามีบทบาทไม่มากนักต่อตลาดการสั่งซื้อสินค้าจากร้านค้าว้สดุก่อสร้างตามท้องถิ่นเป็นอย่างมากอีกกลุ่มหนึ่ง เพราะว่าปัจจุบันเกษตรกรไทยต้องเจอกับสภาพอากาศที่แห้งแล้งจึงไม่สามารถเพราะปลูกหรือเก็บเกี่ยวพืชพันธ์ุได้มากเท่าไรนัก จึงมีผลให้มีการสั่งซื้อวัสดุสินค้าต่างๆชะลอลงไป

       ความเคลื่อนไหวของปัจจัยทางธุรกิจที่เกี่ยวกับร้านค้าวัสดุในปี 2564

การเติบโตด้านอสังหาริมทรัพย์  เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อทิศทางการเติบโตของวัสดุก่อสร้างในประเทศไทยเป็นอย่างมาก  แต่โดยมวลรวมของภาคอสังหาริมทรัพย์ในปี 2564 ยังคงชะลอตัวอยู่  แม้จะมีมาตรการของภาครัฐซึ่งเป็นปัจจัยบวกให้การสนับสนุนอย่างเนื่อง เช่น การลดหย่อนธรรมเนียมการโอน ค่าจดจำนอง การลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรก  ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจยังไม่แน่นอน ทำให้กระทบความเชื่อมั่นของผู้ที่จะซื้อบ้าน รวมถึงการตัดสินใจของผู้ประกอบการที่จะเปิดโครงการใหม่ๆ  นับว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายของธุรกิจการค้าวัสดุก่อสร้างอีกด้วย

       การลงทุนในโครงสร้างที่มีขนาดใหญ่ของภาครัฐ

นับว่าเป็นปัจจัยที่มีปริมาณในการสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐมีช่วยและสนับสนุนธุรกิจการค้าวัสดุก่อสร้างขยายตัวขึ้น  คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบกับแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งโครงการเร่งด่วนทั้งงหมด 20  โครงการ เช่น  โครงการรถไฟฟ้าภายในกรุงเทพและปริมณฑล  โครงการมอเตอร์เวย์ โครงการรถไฟฟ้าระหว่างเมือง โครงการรถรางคู่ รวมไปถึงยังมีแผนพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าความเร็วปานกลางและโครงบ้านประชารัฐ หนึ่งในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ซึ่งถือว่าจะทำให้ธุรกิจร้านค้าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ เหล็ก และอุปกรณ์ในการก่อสร้างต่างๆ ราคาของวัสดุก่อสร้าง น่ามีการปรับตัวขึ้นเช่น เหล็ก ปูน หิน ทราย เมื่อความต้องการเพิ่ม ราคาก็จะปรับตัวเพิ่มไปด้วยเช่นกัน  เมื่อจะมองไปให้ไกลขึ้น จะเห็นได้ว่า  การพัฒนาโครงการต่างๆ ของประเทศไทย เช่น โครงการสร้างพื้นฐานการทางรถไฟและรถรางต่างๆ น่าจะทำให้เกิดการขยายตัวของบ้านเมืองและสร้างโอกาสทางด้านธุรกิจการค้าวัสดุก่อสร้างทั้งในภาคการผลิตและภาคการบริการตามเส้นทางที่มีเส้นทางรถไฟผ่านไป โดยเฉพาะเส้นทางจุดที่ตัดและจอดของสถานีรถไฟ ในแต่ละชุมชนของกรุงเทพและปริมณฑล  จึงนับเป็นการส่งผลที่ดีต่อความต้องการวัสดุก่อสร้างเพิ่มตัวขึ้นไปด้วย ส่วนโครงการรถไฟรางคู่และรถไฟความเร็วสูงนั้นยังอาจช่วยกระตุ้นศรษฐกิจ  ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งแต่จะทำให้ร้านค้าวัสดุก่อสร้างรายย่อย สามารถค้าขายวัสดุก่อสร้างต่างๆในบริเวณที่โครงการที่ได้เข้าไปถึงชุมชนตามท้องถิ่นนั้นๆ และยังส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานกลับไปทำงานในส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะท้องถิ่นโดยเฉพาะแถวภาคอีสาน

ณ ปัจจุบัน การปรับตัวของและการแข่งขันกันเกี่ยวกับธุรกิจร้านค้าวัสดุก่อสร้าง โดยเฉพาะผู้ประกอบการของธุรกิจก่อสร้างขนาดใหญ่ได้ขยายสาขาย่อยออกไปตามจุดต่างๆของประเทศ เพื่อให้ทันแก่ความต้องการของผู้บริโภคและในการประหยัดต่อการขนส่งวัสดุก่อสร้างด้วย

อย่างไรก็ตามธุรกิจ ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่  ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ควรคำนึงถึงปัจจัยหลายๆ ด้านในการค้าวัสดุก่อสร้าง เช่นนโยบายของภาครัฐ โครงการต่างๆ ทั้งทางบกทางน้ำ หรือแม้กระทั่งการส่งออกไปขายยังต่างประเทศ ค่าของเงิน  เงินทุน การทำบัญชีในเรื่องการซื้อ ขาย การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า  ที่ตั้งทำเล ความรู้เกี่ยวกับสินค้านั้นๆ  การสร้างเครือข่าย

credit  ภาพ by www.hengkij.com

ติดตามเรื่องราวอาชีพอื่นๆได้ที่ archeep108.com