ในปัจจุบันนี้คนที่ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ในเมืองหลวงในกรุงเทพมหานครมีอยู่มากมาย  มักจะพบเจอได้ตามท้องถนนทุกสาย ผู้คนสามารถเรียกใช้บริการได้อย่างสะดวกสบาย  คนที่ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่โดยทั่วไปนั้นจะทำเป็นงานประจำหรือบางคนอาจจะทำเป็นอาชีพหลังเลิกจากงานประจำ ซึ่งสามารถสร้างรายได้เพื่อเข้ามาทดแทนการใช้จ่ายในส่วนอื่นๆของครอบครัวและทำรายได้จากงานประจำให้เพิ่มขึ้น   อาชีพขับรถแท็กซี่ถือได้ว่าเป็นงานสุจริตที่หลายๆคนให้ความสนใจหันมาทำกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากสามารถทำคู่ไปกับงานประจำได้ รวมไปถึงพ่อค้าที่เปิดร้านขายของในตอนกลางวันพอเสร็จงานแล้วตอนกลางคืนก็ไปขับแท็กซี่หารายได้เสริมไปอีกทางได้เหมือนกัน ใครที่กำลังมองหางานที่ตนถนัดด้านขับรถ อาชีพขับรถแท็กซี่ถือว่าเป็นงานที่ไม่ต้องลงทุนมากและสามารถทำสร้างรายได้เสริมอีกด้วย

อาชีพขับรถแท็กซี่

คุณสมบัติของอาชีพขับรถแท็กซี่

 • อย่างแรกต้องได้รับใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่า 1ปี
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • มีความรู้และความสามารถในการขับรถยนต์และมีความรู้ข้อบังคับตาม พ.ร.บ.รถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
 • ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายในขณะขับรถยนต์
 • ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นว่าไม่สามารถจะขับรถยนต์ได้
 • ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือน
 • ไม่มีใบขับขี่ชนิดเดียวกันอยู่แล้ว
 • ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกยึดหรือถูกเพิกถอนใบขับขี่
 • ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ หรือถูกพนักงานปรับ 2 ครั้งขึ้นไป เว้นแต่พ้นโทษครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • มีสัญชาติไทย
 • รู้จักสายถนนและทางหลวงในจังหวัดที่ขอทำใบขับขี่เป็นอย่างดี
 • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงน่ารังเกียจตามกฎกระทรวงกำหนดไว้
 • ไม่เป็นผู้ที่ติดสุรายาเมาหรือสารเสพติดให้โทษ

อาชีพขับรถแท็กซี่

หลักฐานการขอทำใบขับขี่สาธารณะ

 • ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้อมด้วยสำเนาถ่ายเอกสาร
 • บัตรประชาชนตัวจริง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นคนวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือน ซึ่งทางแพทย์ได้ออกให้โดยมีอายุก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

วิธีการทำใบขับขี่สาธารณะ

 • เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจเอกสารและออกคำขอ
 • ทำการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายว่ามีความพร้อมหรือไม่
 • ทำการทดสอบว่าสามารถมองเห็นสีที่จำเป็นต่อการขับขี่รถยนต์ได้ดีหรือไม่
 • ทดสอบสายตาทางกว้างและทางลึก ทดสอบความสามารถในการใช้เท้า
 • เข้ารับการอบรมเป็นเวลา 5 ชั่วโมง
 • ทำข้อสอบภาคทฤษฎี
 • เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบประวัติอาชญากรหรือความความประพฤติ
 • ชำระค่าธรรมเนียม ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่ และจ่ายใบขับขี่  ตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก 

    ค่าใช้จ่ายของอาชีพขับรถแท็กซี่

 • ค่าเช่ารถแท็กซี่ ราคาก็จะขึ้นอยู่กับสภาพของรถ รุ่น ยี่ห้อ ราคาจะแพงแต่โดยปกติแล้วค่าเช่าจะอยู่ที่ 500 – 800 บาท ต่อ 12 ชั่วโมง
 • ค่าประกันรถ โดยทางอู่รถจะเก็บเงินจำนวน 3,000 บาทไว้ล่วงหน้าก่อน เพื่อเป็นหลักประกัน จะคืนเงินให้ ต่อเมื่อคนเช่ามาบอกคืนสัญญาเช่าแล้ว
 • ค่าน้ำมันหรือแก๊ส ที่ผู้เช่าขับรถจะต้องเสียเอง ส่วนมากคนขับแท็กซี่จะใช้แก๊สเพราะว่ามีราคาไม่แพง  เสียค่าแก๊สเพียงวันละ  300 บาทเท่านั้น

อาชีพขับรถแท็กซี่

   เทคนิคการขับแท็กซี่ให้ได้ลูกค้ามาก

 • ตรงต่อเวลาและรู้จักจุดที่มีลูกค้าเยอะๆ เมื่อจะขับรถแท็กซี่ สำคัญที่สุดคุณต้องรู้แหล่งที่มีลูกค้า อย่าขับรถไปเรื่อยๆเพราะจะทำให้สิ้นเปลืองค่าน้ำมัน รู้จักสังเกตช่วงเวลาว่าลูกค้ามักจะใช้บริการช่วงเวลาไหน รู้จักสถานที่ที่มีลูกค้ามารอขึ้นรถแท็กซี่ ไม่ว่าจะเป็นเวลาเลิกงาน หรือจุดรับคนที่มาจากต่างจังหวัด เช่น สถานีหมอชิต สถานเอกมัย เป็นต้น ย่านออฟฟิศที่มีคนเยอะๆ ช่วงวันหยุดยาวที่จะมีลูกค้ามาใช้บริการกันเยอะ
 • รู้จักเส้นทางในจังหวัดนั้นๆเป็นอย่างดี ก็จะทำให้สร้างรายได้เพิ่มขึ้นและประหยัดค่าแก๊ส รู้ว่าควรไปเส้นทางไหนที่จะส่งผู้โดยสารให้ถึงเร็ว  ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาของรถติดได้ดีอีกด้วย
 • ควรเรียนรู้ภาษาอังกฤษไว้สื่อสารกับผู้โดยสารชาวต่างชาติ หากคุณสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ก็จะได้เปรียบคนขับรถแท็กซี่รายอื่น
 • ไม่ควรปฏิเสธลูกค้าไม่ว่าลูกค้าอยากจะไปไหน ควรรับและไปส่งให้ถึงที่ จะทำให้คุณมีรายได้เพิ่มขึ้น เพราะอย่าลืมว่าการขับรถแท็กซี่นั้นต้องเสียเช่าเป็นรายชั่วโมง ถ้าคุณปฏิเสธไม่รับลูกค้าอยู่บ่อยๆแล้วจะทำให้เสียรายได้ไปกับเสียเวลาในการหาลูกค้ารายใหม่ด้วย
 • ควรมีแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่ไว้รองรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ เมื่อเวลามีลูกค้าใช้แอปพลิชันเรียกหาแท็กซี่ก็จะได้ไปรับและส่งลูกค้าทันที
 • สังเกตจุดที่มีปั๊มแก๊ส ก็จะช่วยให้คุณสะดวกต่อการขับเข้าไปเติมแก๊สและช่วยเรื่องของเวลาในการหาลูกค้ารายใหม่ได้ดีอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม การทำงานทุกประเภทต้องใช้เวลาการเรียนรู้ รู้จักสังเกต ใช้ความจดจำเรื่องของ เวลา สถานที่ เมื่อใครกำลังมองหางานหรืออยากประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่แล้ว ก็ควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพนี้ว่าจะเหมาะสมกับตัวเองหรือไม่  ถ้าคิดว่าชอบ และมีใจรักในการขับขี่แล้ว ขอแนะนำว่าอาชีพนี้สามารถสร้างรายได้และเลี้ยงดูครอบครัว ที่สำคัญเป็นอาชีพที่สุจริต เป็นอาชีพเสริม อาชีพหลัก ได้ดีทีเดียว

Credit ภาพ  by https://tnews.teenee.com/etc/106348.html 
        https://money.kapook.com/view196882.html
        http://www.thaismescenter.com/%